mikrodotacja warunki kody pkd

Mikrodotacja dla przedsiębiorców przedłużona. Kto skorzysta, jakie warunki, gdzie wnioskować? Kody PKD

Mikrodotacja z urzędu pracy w kwocie do 5000 zł to jednorazowe świadczenie, które mogą otrzymać przedsiębiorcy ze ściśle określonych kodów PKD. Kto dokłdnie może się o nią ubiegać, jakie warunki trzeba spełnić, gdzie złożyć wniosek i do kiedy można wnioskować? Lista kodów PKD w artykule.

Z uwagi na przedłużony okres obowiązywania obostrzeń, a tym samym dalsze uniemożliwienie wielu przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej rządzący zdecydowali się na wydłużenie czasu, w którym można wnioskować o wsparcie dla przedsiębiorców. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. właściciele firm mogą wnioskować m.in. o bezzwrotną mikrodotację na sfinansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Dumnie informował o tym także przed weekendem premier Mateusz Morawiecki, apelując do przedsiębiorców o solidarność.

Mikrodotacja warunki

O mikrodotację z urzędu pracy ubiegać się mogą ci przedsiębiorcy, którzy spełniają wyznaczone przez rząd kryteria. Aby właściciel firmy mógł ubiegać się o dotację z urzędu pracy, musi mieć przede wszystkim status przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Kolejnym warunkiem jest brak zwieszenia działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r. Jednym słowem działalność musiała być w danym czasie prowadzona – nawet bez jakichkolwiek obrotów – liczy się bowiem sam status.

Jednym z kluczowych warunków w przypadku starania się i mikrodotację z urzędu pracy jest także spadek obrotów przedsiębiorcy w wyniku pandemii COVID-19, tudzież obowiązujących mocą rozporządzeń zakazów. Spadek ten nie może być niższy niż 40 proc. adekwatnie do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca w roku ubiegłym.

Mikrodotacja kody PKD

Nie każdy przedsiębiorca pogrążony w koronakryzysie, który spełni podstawowe – wymienione powyżej – warunki skorzysta jednak z bezzwrotnej mikrodotacji. Od miesięcy bowiem rząd kieruje pomoc wyłącznie do tych branż, które w jego ocenie najbardziej tego potrzebują, a w zasadzie do tych, które mocą aktów prawnych zamknął. To, kto otrzyma pomoc zależne jest od przeważającego kodu PKD działalności.

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniu w § 7. 1. widnieje zapis, że mikrodotacja adresowana jest do firm, których przeważającym kodem PKD na dzień 30 listopada był jeden z poniższych:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z.

A także w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej:

86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Jak łatwo zauważyć łącznie jest 48 kodów PKD, które mogą otrymać wsparcie w postaci bezzwrotnej mikrodotacji.

Mikrodotacja gdzie złożyć wniosek i do kiedy można wnioskować?

O wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej w postaci mikrodotacji wnioskować można w Powiatowych Urzędach Pracy właściwych ze względu na siedzibę firmy. Jeśli przedsiębiorca spełnia wszystkie wymienione powyżej warunki, wniosek – najlepiej w formie elektronicznej – może złożyć do dnia 31 marca 2021 r.

Maksymalna kwota, o którą można ubiegać się w przypadku bezzwrotnej mikrodotacji z urzędu pracy to 5000 zł. Kwota ta jest wypłacana jednorazowo i stanowi pomoc publiczną.

Co istotne o mikrodotację ubiegać się mogą także ci przedsiębiorcy, którzy uprzednio korzystali z mikropożyczki oferowanej także przez urzędy pracy.

Mikrodotacja oświadczenia

Podczas składania wniosku o mikrodotację przedsiębiorca musi złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń następujące oświadczenia:

  • o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
  • o prowadzeniu na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanych w § 7 ust. 1 rozporządzenia;
    potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
  • o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.;

A także!

  • O nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).

W przypadku gdy przedsiębiorca złoży oświadczenie, że nie narusza obowiązujących zakazów, a następnie np. otworzy zamkniętą rozporządzeniem firmę, może odpowiadać nie tyle na gruncie zapisów samego rozporządzenia, a za składanie fałszywych oświadczeń. Warto zatem rozważyć korzystanie z pomocy państwa, jaką jest mikrodotacja, jeśli zakładamy przystąpienie do akcji otwieraMY. Może się to bowiem wiązań z konsekwencjami prawnymi.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Dołącz do społeczności na Facebook lub Twitter oraz włącz wiadomości Google News.

Total
0
Reakcji